Tiếp cận vùng sinh thái - xã hội trong thích ứng với biến đổi khí hậu

30/12/2020

TRẦN THỊ TUYẾT

HÀ HUY NGỌ

Tóm tắt: Trước nguy cơ biến đổi khí hậu tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất của dân cư, nhiều quốc gia đã rất quan tâm đến công tác thích ứng từ chính sách đến các giải pháp triển khai thực tế để từng bước giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, kết quả thu được vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều quốc gia vẫn đang phải “gồng mình” ứng phó với những diễn biến bất thường, khó dự đoán của thời tiết. Do đó, để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả trên cơ sở các tiếp cận hợp lý, đặc biệt là tiếp cận vùng sinh thái xã hội với trọng tâm là phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa các hệ sinh thái, hệ xã hội trong nội vùng, liên vùng để từ đó cung cấp các căn cứ khoa học, khách quan nhằm đề xuất các giải pháp thích ứng hiệu quả nhất.