Sự thích ứng của sinh viên với mạng lưới xã hội: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Đại học Kiểm sát Hà Nội

30/12/2020

PHÙNG THANH THẢO

Tóm tắt: Phân tích số liệu khảo sát 500 sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tác giả tập trung tìm hiểu ảnh hưởng của mạng lưới xã hội tới sự thích ứng của sinh viên với môi trường đại học. Kết quả cho thấy, mạng lưới xã hội có ảnh hưởng lớn tới sự thích ứng của sinh viên. Hầu hết sinh viên mới chỉ tận dụng mạng lưới xã hội truyền thống bó hẹp trong quan hệ với bạn bè, gia đình, ít chú ý sử dụng mạng lưới xã hội hiện đại. Việc sử dụng mạng xã hội trực tuyến chủ yếu cho việc tìm kiếm việc làm chứ chưa tận dụng tối đa cho nâng cao khả năng thích ứng với môi trường sống mới cũng như môi trường học tập đại học của sinh viên