Thực trạng việc làm của cử nhân đại học ngành Khoa học xã hội tốt nghiệp giai đoạn 2015-2019

30/12/2020

NGUYỄN THANH THỦY

ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

Tóm tắt: Sử dụng bộ số liệu Điều tra quốc gia về Lao động và việc làm năm 2019, các tác giả tập trung phân tích thực trạng việc làm của cử nhân ngành khoa học xã hội (KHXH) tốt nghiệp từ năm 2015 đến 2019 về khu vực làm việc, vị thế việc làm, điều kiện làm việc, nhu cầu chuyển việc, thời gian làm việc và thu nhập của họ trong tương quan so sánh với nhóm cử nhân đại học thuộc các khối ngành khác và với lực lượng lao động cả nước. Kết quả phân tích cho thấy thực trạng chung của cử nhân ngành KHXH là khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường cao; làm công ăn lương trong khu vực chính thức với mức thu nhập không quá cao so với lao động phổ thông. Kết quả phân tích cũng đặt ra vấn đề về tính thiếu bền vững của việc làm, sự ưa chuộng khu vực nhà nước, tình trạng đào tạo quá mức so với nhu cầu thị trường hay là độ vênh giữa cung đào tạo và cầu lao động đối với nhóm cử nhân ngành Khoa học xã hội