Đo lường hạnh phúc gia đình trong lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần: Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh

30/12/2020

NGUYỄN NHƯ TRANG,

KHUẤT THỊ DIỆU LINH

 

Tóm tắt: Bài viết là một phần kết quả nghiên cứu của Đề tài: “Xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc ở TP. Hồ Chí Minh hiện nay” do Viện Xã hội học là đơn vị chủ trì thực hiện năm 2020. Ba thành tố quan trọng tạo nên hạnh phúc gia đình gồm có: đời sống kinh tế, vật chất và thể chất; các mối quan hệ gia đình-xã hội và đời sống văn hóa tinh thần, trong đó lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần được đo lường trên 10 chỉ báo cụ thể. Kết quả phân tích cho thấy quan niệm cũng như mức độ hạnh phúc trong lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần có sự khác biệt giữa các loại hình gia đình trên từng chỉ báo cụ thể. Nhóm chỉ báo có tỷ lệ hài lòng cao đan xen cả giá trị truyền thống và hiện đại. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần có mức độ hài lòng cao nhất trong ba thành tố tạo nên gia đình hạnh phúc, cao hơn lĩnh vực mối quan hệ gia đình cộng đồng và xã hội, cao hơn hẳn và có khoảng cách khá xa so với lĩnh vực kinh tế, vật chất và thể chất.