Một số vấn đề lý luận về tiếp cận nghiên cứu văn hóa cộng đồng trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới hiện nay

30/12/2020

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

Tóm tắt: Bài viết đi sâu bàn luận về những vấn đề lý luận cơ bản trong tiếp cận nghiên cứu văn hóa cộng đồng ở nông thôn nước ta hiện nay. Trên cơ sở tổng quan các quan niệm lý luận của các học giả trong nước và quốc tế, tác giả đưa ra những khái niệm công cụ để vận dụng trong nghiên cứu văn hóa cộng đồng nông thôn như các khái niệm then chốt về cộng đồng, văn hóa cộng đồng. Tác giả nhận diện và phân loại các loại cộng đồng nổi bật ở nông thôn Việt Nam hiện nay trên cơ sở ba nhóm cộng đồng: cộng đồng địa lý, cộng đồng văn hóa và cộng đồng tổ chức. Phần cuối nội dung bài viết đi sâu phân tích các đặc trưng cơ bản của văn hóa cộng đồng nông thôn Việt Nam như: về mối liên hệ và tương tác cộng đồng, nguyên tắc ứng xử cộng đồng và đặc trưng văn hóa cộng đồng làng xã.Bài viết cũng đề cập khung phân tích và tiếp cận nghiên cứu văn hóa cộng đồng trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.