Biến đổi cơ cấu kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số

30/12/2020

NGUYỄN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

MAI LINH

Tóm tắtVùng dân tộc thiểu số (gồm 5.266 xã thuộc 51 tỉnh/thành phố) là địa bàn cư trú chủ yếu của 53 dân tộc thiểu số với khoảng 14,12 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước năm 2019. Kể từ 1986 đến nay, với những nỗ lực đầu tư thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ nhờ vào thế mạnh của vùng, song chủ yếu vẫn là nông, lâm nghiệp (trên 50%). Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động vùng dân tộc thiểu số diễn ra chậm. Trong phạm vi bài viết này, vấn đề biến đổi cơ cấu kinh tế vùng dân tộc thiểu số được xem xét, đánh giá thông qua các chỉ báo về cơ cấu nghề nghiệp, thu nhập của các hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số.