Vai trò của nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

27/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Những thách thức về phát triển nguồn nhân lực được xem xét dựa trên phân tích thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực hiện nay đặt trong điều kiện đặc thù của khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số định hướng chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của khu vực này.

Từ khóa: nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao, phát triển bền vững, Tây Nam Bộ

Tải bài viết