Bất bình đẳng xã hội của các dân tộc thiểu số hiện nay

30/12/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Sau 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ một nước nghèo, kém phát triển đã vươn lên thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nghèo đói và bất bình đẳng xã hội, đặc biệt ở các dân tộc thiểu số, vẫn là vấn đề quan ngại chưa được giải quyết. Dựa trên nguồn dữ liệu cấp quốc gia, bài viết nhận diện thực trạng bất bình đẳng xã hội giữa dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng ở Việt Nam.