Các lý thuyết vĩ mô xã hội học: một ứng dụng xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu theo quan niệm lý thuyết vĩ mô của Thomas Kuhn

21/12/2020

TRỊNH VĂN TÙNG

NGUYỄN THỊ HOÀI AN

Tóm tắt: So với nhiều khoa học khác, xã hội học là một khoa học trẻ, cụ thể là ra đời từ giữa thế kỷ 19. Tuy mới phát triển được khoảng 1,5 thế kỷ nhưng xã hội học đã kịp sản sinh ra nhiều dòng lý thuyết giúp cho các nhà khoa học, nhất là khoa học xã hội, có được nhiều khung quy chiếu khi tiến hành tìm hiểu và giải thích thực tế xã hội. Vậy chúng ta có thể sắp xếp các lý thuyết xã hội học từ thời kì cổ điển đến nay thành những lý thuyết vĩ mô không? Những tiêu chí nào cho phép chúng ta thực hiện được công việc này?

Dựa vào định nghĩa “lý thuyết vĩ mô của Kuhn (1962), bài viết có ý định sắp xếp một số lý thuyết xã hội học theo các dòng lý thuyết vĩ mô ấy và thảo luận về khả năng áp dụng các mô hình này vào quá trình xây dựng một số khung lý thuyết cơ bản để nghiên cứu về thực tế xã hội.

Từ khóa: lý thuyết xã hôi học, lý thuyết vĩ mô

Tải bài viết