Hòa nhập xã hội của người di cư tại các đô thị ở Việt Nam: hướng đến một mô hình trợ giúp xã hội

21/12/2020

PHẠM VĂN QUYẾT

TRẦN VĂN KHAM

Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu gần đây ở Việt Nam nhìn nhận vấn đề di cư lao động ở các khu đô thị ở nhiều góc độ như: vai trò của hoạt động này đối với sự phát triển xã hội, các vấn đề xã hội, các vấn đề quản lý, các chính sách, các dịch vụ xã hội cần cho người di cư. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu đề cập một cách rõ nét vấn đề hoà nhập và các chính sách giúp đỡ người di cư trong quá trình hoà nhập ở môi trường sống mới, còn thiếu nghiên cứu liên quan đến nhìn nhận sự tham gia của người di cư vào các tiến trình xã hội tại các đô thị. Bài viết sử dụng dữ liệu của đề tài “Các quan điểm lý thuyết về hòa nhập xã hội và hòa nhập xã hội của nhóm lao động nghèo nhập cư vào các đô thị nước ta trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa” do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội thực hiện giai đoạn 2014-2015. Bài viết hướng đến đánh giá sự tham gia của người lao động di cư vào các hoạt động và những trải nghiệm sống của cá nhân từ góc độ hoà nhập xã hội hiện nay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua đánh giá như vậy, bài viết này hướng đến phân tích 6 khía cạnh cụ thể trong trải nghiệm cuộc sống tại đô thị của người di cư và gợi ý một số nội dung cho các mô hình trợ giúp người lao động di cư trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: đô thị, di cư, hòa nhập xã hội, mô hình trợ giúp xã hội

Tải bài viết