An sinh xã hội ở việt nam sau 30 năm đổi mới và định hướng đến 2030

21/12/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Sau 30 năm Đổi mới, hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam đã phát triển và đạt được nhiều tiến bộ như giảm đói nghèo, hỗ trợ người dân khi cần thiết, giúp họ tiếp cận rộng rãi hơn các dịch vụ xã hôi v.v.... Cho dù hệ thống an sinh xã hội có thể được xem xét theo nhiều quan điểm khác nhau, thông thường hệ thống chỉ bao gồm ba thành phần chính: bảo hiểm xã hội, cung cấp dịch vụ cơ bản và hỗ trợ xã hội. So với những thay đổi trong mô hình kinh tế hướng đến cơ chế thị trường, sự đổi mới mô hình an sinh xã hội vẫn chậm chạp và không tương xứng. Mong rằng vào các thập niên sắp tới đây, xã hội Việt Nam sẽ mang đặc trưng là cơ cấu đa dạng hơn với giai tầng xã hội khác nhau với những quyền lợi riêng khác nhau. Khía cạnh mới này sẽ đòi hỏi thể chế hóa thích hợp và khả dĩ, bao gồm gắn kết và hòa nhập xã hội. Sự liên kết giữa nhà nước cại trị bằng luật pháp của Việt Nam, kinh tế thị trường với xã hội dân sự cần phải được củng cố để đạt được phát triển bền vững. Nhu cầu đối với các dịch vụ công sẽ tăng lên và thay đổi cơ bản  khi quá trình già hóa dân số đã bắt đầu tại Việt Nam. Bài viết cho rằng, với mục đích đạt được sự tham gia nhiều hơn và sự tiếp cận an sinh xã hội rộng lớn hơn trong các năm tiếp theo, biện pháp đầu tiên chính là tập trung vào cải thiện chất lượng các dịch vụ và công bằng hơn nữa trong các chính sách xã hội. Các bên có liên quan trực tiếp bổ sung, các khu vực kinh doanh sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính và chi tiêu của Nhà nước. Ngoài ra cũng cần phải áp dụng chính sách linh hoạt nhằm cải thiện lương lậu của công nhân và tăng ngân sách cho nhà nước thông qua thuế, nhằm trang trải các chi phí an sinh xã hội.  

Từ khóa: an sinh xã hội, hệ thống anh sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội

Tải bài viết