Tác động của biến đổi cấu trúc dân số và giáo dục đào tạo đến chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của dân số trẻ

21/12/2020

NGUYỄN ĐỨC VINH

NGUYỄN THỊ THƠM

Tóm tắt: Các số liệu thống kê cho thấy, cơ cấu dân số Việt Nam đã có những thay đổi lớn qua quá trình quá độ dân số trong mấy thập kỷ qua sẽ tiếp tục biến đổi đáng kể trong quá trình già hóa dân số. Biến đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân số sẽ dẫn đến thay đổi về cơ cấu của lực lượng lao động và điều này đã được ước lượng và dự báo. Các nghiên cứu gần đây đã đưa ra không ít ý kiến về việc tận dụng “cơ cấu dân số vàng” để đẩy mạnh phát triển kinh tế, cũng như những cảnh báo về quá trình già hóa dân số. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn hầu như chưa có nghiên cứu nào phân tích mối liên hệ giữa cấu trúc dân số và chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp ở Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là những biến đổi cấu trúc dân số và kết quả giáo dục – đào tạo trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy hay hạn chế quá trình chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của dân số trẻ, và xu hướng tác động tiếp theo sẽ như thế nào? Điều này là khá quan trọng trong việc hoạch địch chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và các địa phương trong thời gian tới. Bài viết này là góp phần giải đáp câu hỏi trên qua phân tích một số bộ số liệu điều tra qua quốc gia gần đây (Điều tra mẫu Tổng Điều tra Dân số và nhà ở năm 1999 và 2009; Điều tra Biến động dân số, năm 2003 và 2006; Điều tra Quốc gia về Lao động và việc làm, năm 2011 và 2013). Giả thuyết nghiên cứu được đưa là, bên cạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những biến đổi xã hội liên quan đến chất lượng và cơ cấu dân số cũng có những tác động nhất định đến sự dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp của dân số trẻ ở Việt Nam.

Từ khóa: dân số, cấu trúc dân số, cơ cấu dân số, biến đổi dân số, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp

Tải bài viết