Nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu

21/12/2020

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Tóm tắt: Bài viết hướng tới phân tích làm rõ nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về biến đổi khí hậu (BĐKH). Số liệu sử dụng phân tích được rút ra từ bộ số liệu gốc của cuộc điều tra toàn quốc Dự án Climate Asia tiến hành năm 2012 với cỡ mẫu là 3.486 hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ người dân chưa nghe đến cụm từ BĐKH hoặc các thông tin liên quan chiếm 26%. Tỉ lệ người được hỏi tin rằng BĐKH đang và sẽ xảy ra chiếm 73,8%, trong đó gần 90% người được hỏi đã nhận thấy nhiệt độ nơi họ đang sống có xu hướng tăng lên. Đối với những người đã biết đến thông tin về BĐKH thì hơn 90% trong số họ tỏ ra lo lắng ở các mức độ khác nhau. Về kiến thức đối với việc ứng phó với BĐKH: gần 50% tự tin họ hiểu rõ hay khá rõ, còn lại gần 50% là hiểu rất ít hay không hiểu gì cả. Người được hỏi cũng cho rằng họ còn gặp nhiều rào cản trong việc hành động ứng phó với BĐKH do những thiếu hụt về nhận thức về cách thức ứng phó cũng như cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tải bài viết