Văn hoá và sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

27/10/2020

NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Tóm tắt: Văn hoá không những là nền tảng tinh thần của xã hội, quan trọng hơn, văn hóa còn có vai trò điều tiết sự vận động của xã hội và như một động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cần đặc biệt nhấn mạnh điều này để khắc phục quan điểm sai lầm đã từng ngự trị trong tư duy của nhiều người khi họ chỉ coi văn hoá là cái bóng, cái đuôi, cái ăn theo kinh tế. Do vậy, không nên coi sự phát triển bền vững của đất nước chỉ bao gồm ba trụ cột cơ bản là bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường, mà còn cần phải coi sự phát triển bền vững về văn hóa là trụ cột thứ tư, mà văn hoá thì chỉ có ở con người, do vậy rất cần sự phát triển bền vững con người. Trong điều kiện có những biến động toàn cầu rất khó lường hiện nay, để phát triển bền vững đất nước thì rất cần một tầm nhìn lâu dài, bao quát nhiều mặt và toàn diện, hay nói cách khác, rất cần một cách nhìn và cách tiếp cận hệ thống.

Từ khóa: văn hóa, con người, phát triển bền vững

Tải bài viết