Nguồn nhân lực để phát triển du lịch ở Lý Sơn, Quảng Ngãi: Vận dụng khung phân tích của lý thuyết nguồn lực

21/12/2020

PHẠM THỊ MINH LÝ

PHÙNG MINH TUẤN

Tóm tắt: Lý thuyết nguồn lực được sử dụng làm khung phân tích để đánh giá các nguồn lực của một tổ chức, cá nhân nhằm tìm ra lợi thế cạnh tranh cho chính tổ chức, cá nhân đó. Đồng thời, khung phân tích này cho phép phát hiện ra các định hướng để nâng cao giá trị của nguồn lực. Trong trường hợp vận dụng lý thuyết nguồn lực vào phân tích nguồn nhân lực ngành du lịch của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bài viết dựa vào các nhân tố chính tạo nên lợi thế cạnh tranh trong nguồn nhân lực của  địa phương dưới góc nhìn vĩ mô, coi Lý Sơn như một chỉnh thể độc lập, qua đó gợi ý một số giải pháp phát triển du lịch tại Lý Sơn. Những giải pháp được gợi ý này thích hợp với định hướng phát triển du lịch tiến đến tái cơ cấu từ nôing nghiệp sang các ngành dịch vụ, song song với công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Từ khóa: lý thuyết nghiên cứu, lý thuyết nguồn lực, nguồn nhân lực, phát triển du lịch

Tải bài viết