Phân tầng xã hội hợp thức từ sự tổng tích hợp các lý thuyết xã hội học phương Tây và một số gợi mở về công bằng xã hội

21/12/2020

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

Tóm tắt: Nghiên cứu xã hội học thường xuyên giải thích phân tầng xã hội căn cứ theo một trong ba cách tiếp cận: các lý thuyết về chức năng, xung đột và hòa giải. Song cùng với những lợi thế lớn, các nghiên cứu dựa trên các lý thuyết này vẫn có những hạn chế nhất định, một số giải thích thiếu thuyết phục và thậm chí còn tồn tại cả những mâu thuẫn. Bài viết giới thiệu một cách tiếp cận tượng đối mới dựa trên việc kế thừa và tổng hợp những phần trọng tâm hợp lý của từng lý thuyết. Khái niệm phân tầng xã hội được tách ra từ hai khái niệm phụ, “phân tầng xã hội hợp thức” và “phân tầng xã hội không hợp thức”. Điều này giúp người đọc hiểu và phân biệt được các khái niệm về công bằng và mất công bẳng xã hội. Phân tầng xã hội hợp pháp về bản chất là một trật tự bình đẳng xã hội và các điều kiện, phương thức và nền tảng xã hội đảm bảo thực hiện bình đẳng xã hội. Do đó bình đẳng xã hội phải là tiêu chuẩn cốt lõi của phân tầng xã hội hợp thức.

Tải bài viết