Nông dân và ruộng đất ở Nam Bộ: những đặc trưng và bài toán phát triển

21/12/2020

TRẦN HỮU QUANG

Tóm tắt: Trong số những thay đổi kinh tế - xã hội đã và đang diễn ra ở nông thôn Nam Bộ, thì ruộng đất, xét như là một trong những yếu tố sản xuất chủ yếu, đóng một vai trò quan trọng. Mục tiêu của bài viết là góp phần tìm hiểu những đặc trưng của vấn đề ruộng đất ở Nam Bộ, nhằm nhận diện ra ý nghĩa của ruộng đất đối với người nông dân ở Nam bộ, từ đó thử lý giải về vai trò của ruộng đất trong bài toán phát triển của vùng đất này. Những nhận định trong bài viết chủ yếu mang tính chất giả thuyết và đặt vấn đề, dựa trên các dữ kiện khảo sát đã công bố trong và ngoài nước, đôi chỗ có đối chiếu với nông thôn Bắc Bộ nhằm làm rõ nét thêm những đặc trưng của nông thôn Nam Bộ.

Từ khóa: nông thôn, nông dân, ruộng đất

Tải bài viết