Một số vấn đề lý luận về quản lý xã hội tổng thể

21/12/2020

PHẠM MINH ANH

Tóm tắt: Những tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học, công nghệ đã làm cho các thiết chế xã hội cơ bản như Nhà nước, Thị trường và Văn hóa ngày càng mờ nhạt và có sự xâm nhập lẫn nhau. Vì vậy, cách thức quản lý xã hội theo kiểu cũ (theo từng lĩnh vực) không còn đạt được kết quả như mong muốn và đặt ra yêu cầu cần phải có tiếp cận mới trong quản lý - tiếp cận quản lý xã hội tổng thể.

Bài viết chỉ ra rằng, hiện nay, lý luận về quản lý kiểu cũ cũng đang có dấu hiệu khủng hoảng. Các mô hình lý thuyết quản lý theo lĩnh vực không còn hiệu quả, đòi hỏi phải có những lý thuyết theo cách tiếp cận khác về quản lý.

Tiếp cận quản lý xã hội tổng thể đã được đặt ra và khảo cứu trong nhiều ngành khoa học và các chủ thuyết khác nhau. Học thuyết Mác-xít đã đặt vấn đề quản lý xã hội tổng thể từ khá lâu. Các lý thuyết xã hội học cũng đặt vấn đề quản lý xã hội tổng quát. Sau cùng là những lý thuyết liên quan tới thực hành quản lý tổng thể như Tiếp cận quản lý hỗn độn và Tiếp cận tổng quát trong quản lý xã hội (Holistic approach to social management). Đây là những nền tảng lý thuyết quan trọng cho một cách tiếp cận mới về quản lý.

Từ khóa: lý thuyết nghiên cứu, quản lý xã hội tổng thể, quản lý nhà nước  

Tải bài viết