Đổi mới chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm để phát triển bền vững

21/12/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Đối với hầu hết các quốc gia, tăng trưởng kinh tế được đánh giá bằng GDP là một mục tiêu then chốt, nhưng không nên đạt được bằng mọi giá. Tăng trưởng kinh tế cao phải đi kèm với nâng cao chất lượng cuộc sống hoặc lợi ích xã hội cho tất cả mọi người dân. Việc hoàn tất các mục tiêu tăng trưởng của GDP phải đi đôi với đẩy mạnh các tiêu chuẩn sống của công dân và bảo vệ hệ sinh thái.

Bài viết phân tích một số thách thức to lớn từ việc cố gắng đạt được GDP cao bằng mọi giá ở Việt Nam hiện nay. Trong thực tế, người dân không quan tâm đến GDP, mà quan tâm đến tuyển dụng, thu nhập, kế sinh nhai và những nhu cầu căn bản. Thực tế đã chỉ rõ, tạo việc làm phải trở thành ưu tiên hàng đầu theo quan điểm về phát triển tập trung vào nguồn lực con người, từ đó hướng tới tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Điều này đòi hỏi sự chuyển đổi trong cách tiếp cận với đánh giá quy hoạch và chính sách giữa các cơ quan chức năng các cấp.

Từ khóa: phát triển bền vững, nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế bền vững, lao đông- việc làm

Tải bài viết