Bản sắc văn hóa Tày nhìn từ góc độ vận hành các khuôn mẫu gia đình

21/12/2020

BẾ VĂN HẬU

Tóm tắt: Các nghiên cứu về Dân tộc học, Nhân học văn hóa, Xã hội học văn hóa ở nhiều nước khác nhau trên thế giới đã chỉ ra rằng trong mỗi quốc gia - dân tộc và trong từng thời kỳ lịch sử đều có những khuôn mẫu gia đình tương ứng. Tộc người Tày ở Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Nhằm góp phần làm sáng tỏ nhận định trên, bài viết đi sâu tìm hiểu sự vận hành của một số khuôn mẫu gia đình người Tày trong điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam từ trước đến nay.

Thông qua phân tích các khuôn mẫu gia đình, bài viết cung cấp một bức tranh khái quát về cơ cấu gia đình, nơi sinh sống của các cặp vợ chồng trẻ sau khi kết hôn, phân chia lao động trong các gia đình, thừa kế và phân chia tài sản và các khuôn mẫu chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ và các con trai được phát hiện trong các gia đình dân tộc Tày ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam.

Bài viết cũng đưa ra phân tích về những thay đổi văn hóa trong giai đoạn cải cách Đổi mới ở Việt Nam. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam có một nền văn hóa thống nhất nhưng đa dạng, bao gồm rất nhiều cộng đồng dân tộc, qua đó mô hình gia đình của dân tộc người Tày cũng phản ánh sự thống nhất trong đa dạng, hay đa dạng trong sự thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Từ khóa: văn hóa, bản sắc văn hóa, gia đình, gia đình người Tày, khuôn mẫu gia đình

Tải bài viết