Lý thuyết về “sự tham gia của cộng đồng” trong hoạch định chính sách và khả năng vận dụng vào quá trình ban hành các quyết định về môi trường ở Việt Nam

21/12/2020

Nguyễn Thị Kim Nhung

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái quát các lý thuyết sử dụng tiếp cận khác nhau về “sự tham gia của cộng đồng”, trình bày và phân tích cơ sở thực tiễn của việc vận dụng lý thuyết trong quá trình đánh giá mức độ tham gia của người dân trong việc ra quyết định môi trường. Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn rút ra từ các công trình nghiên cứu của nhiều học giả khi bàn tới sự tham gia của cộng đồng, bài viết  phân tích khả năng vận dụng lý thuyết về sự tham gia trong bối cảnh Việt Nam cũng như vai trò của cộng đồng nhằm đạt tới hiệu quả cao trong việc thực thi các chính sách.

Từ khóa: lý thuyết xã hội học, sự tham gia cộng đồng, môi trường, chính sách xã hội, chính sách môi trường

Tải bài viết