Chính sách lao động - việc làm ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

21/12/2020

Đỗ Phú Hải

Tóm tắt: Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để đảm bảo cuộc sống và sự phát triển toàn diện. Hiện nay lao động – việc làm được coi là vấn để chính sách quan trọng. Chính sách việc làm với các giải pháp công cụ cần phải nhắm đến thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển thị trường lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn được xem là một trong những chính sách cơ bản nhất của quốc gia. Chính sách việc làm nhằm giải quyết thoả đáng nhu cầu việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm, góp phần đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển xã hội. Trong bối cảnh Luật Việc làm được Quốc hội thông qua tháng 11/2013, bài viết tập trung trình bày những kết quả nghiên cứu về vấn đề lao động việc làm và các trở ngại chính sách, trên cơ sở mục tiêu của Đảng tại Đại hội XI đã xác định đưa ra những giải pháp và công cụ chính sách nhằm cơ cấu lại và sử dụng hợp lý nguồn lực lao động xã hội để phát triển nền kinh tế nước ta, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Từ khóa: lao động – việc làm, chính sách việc làm, nguồn nhân lực

Tải bài viết