Bất bình đẳng về cơ hội giáo dục ở Việt Nam

21/12/2020

NGUYỄN XUÂN MAI

TRỊNH THÁI QUANG

Tóm tắt: Bất bình đẳng về cơ hội giáo dục có đặc trưng là những khác biệt trong khả năng tiếp cận với sự giáo dục ở nhà trường giữa các nhóm xã hội, người giàu và người nghèo, nông thôn và thành thị, dân tộc thiểu số và dân tộc đa số, cao nguyên và đồng bằng, hải đảo, dân nhập cư và dân bản xứ v.v... Bài viết tập trung tìm hiểu những bất công trong các cơ hội giáo dục ở Việt Nam từ các chiều khác nhau: 1) Bất bình đẳng về cơ hội do các nguồn lực hộ gia đình khác nhau (tiêu chuẩn sống, sự giáo dục của cha mẹ, quy mô hộ gia đình....); 2) Bất bình đăng về cơ hội của các cá nhân có tài năng như nhau; 3) Bất bình đẳng về cơ hội do những khác biệt về sắc tộc; 4) Bất bình đẳng về cơ hội do bất công về giới tính; 5) Bất bình đẳng về cơ hội do sự phân biệt. Các yếu tố quyết định sự bất bình đẳng về cơ hội giáo dục tại Việt Nam cũng được xem xét. Điều này nhấn mạnh rằng chất lượng nghèo nàn của nguồn nhân lực đất nước là rào cảnh chính ngăn cản tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Một trong những nguyên nhân tiềm ẩn quan trọng là sự bất bình đẳng về các kết quả và cơ hội giáo dục.

Từ khóa: giáo dục, cơ hội giáo dục, bất bình đẳng cơ hội, nguồn nhân lực

Tải bài viết