Một số vấn đề về đời sống văn hóa xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay

21/12/2020

Bùi Quang Dũng

Đỗ Thiên Kính

Đặng Thị Việt Phương

Tóm tắt: Sau hơn 20 năm Đổi mới, bên cạnh những thành tựu về tăng trưởng kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn còn chưa tương xứng, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Do đó, Nghị quyết 26 (2008) đã xác định những nhiệm vụ để giải quyết tình hình. Bài viết này đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 nhằm định hình bức tranh văn hóa và xã hội nông thôn từ năm 2008 đến nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy không chỉ là xu hướng giảm nghèo nhanh ở nông thôn, mà còn là sự cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cư dân. Chi tiêu tăng ở tất cả các nhóm dân cư, và các khoản chi cũng tăng lên. Tính tích cực xã hội của cư dân nông thôn cũng được ghi nhận thông qua việc tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội và các hội, đoàn thể tự nguyện, tạo thành một mạng lưới trợ giúp và bảo vệ đối với người dân. Việc cư dân nông thôn chú trọng nhiều tới tiêu dùng văn hóa gợi ý rằng họ đã bước đầu vượt qua ngưỡng sinh tồn để đạt tới chất lượng sống cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa những nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn từ phía nhà nước và chính quyền các cấp với truyền thống văn hóa làng mạc. Điều này đặt ra những yêu cầu mới cho chính sách phát triển nền văn hóa nông thôn theo hướng tiên tiến, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ khóa: nông thôn, đời sống văn hóa nông thôn, biến đổi kinh tế - xã hội

Tải bài viết