Bàn về cách tiếp cận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

27/10/2020

ĐỖ THIÊN KÍNH

Tóm tắt: Bài viết trình bày phương pháp xác định và đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay. Lý thuyết xã hội học về phân tầng xã hội là cơ sở lý luận và phương pháp xác định, đo lường tầng lớp trung lưu. Trong đó, có hai điểm quan trọng để xác định tầng lớp trung lưu: (1) Tầng lớp trung lưu thuộc nhóm giữa trong tháp phân tầng xã hội; (2) Tầng lớp trung lưu được đo lường qua tập hợp các nghề nghiệp khác nhau. Đa số các nhà xã hội học quốc tế đã dựa vào nghề nghiệp để đo lường giai cấp xã hội. Đây là phương pháp đo lường phổ biến các tầng lớp xã hội trên thế giới. Từ đây, bài viết áp dụng phương pháp này vào đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể hơn, áp dụng vào đo lường tầng lớp trung lưu theo cá nhân và hộ gia đình. Những người nghiên cứu xã hội học Việt Nam cần tiếp tục hội nhập với thế giới về đo lường các tầng lớp xã hội. Điều này cũng là phù hợp với tiêu chuẩn phân chia và sắp xếp tôn ti trật tự giữa các tầng lớp trong lịch sử Việt Nam.

Từ khóa: phân tầng xã hội, tầng lớp trung lưu, đo lường tầng lớp xã hội.

Tải bài viết