Tái cấu trúc nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển ở Việt Nam

21/12/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội mới, song thực trạng nguồn nhân lực hiện nay khó cho phép tận dụng tốt nhất những cơ hội đang đến, thậm chí, có nguy cơ khó vượt qua những thách thức, tăng nguy cơ tụt hậu, mất năng lực cạnh tranh. Trong bài viết này, vấn đề tái cấu trúc nguồn nhân lực của Việt Nam được xem xét từ góc độ nhân khẩu-xã hội. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích những vấn đề nổi bật có liên quan, bài viết đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm tái cấu trúc và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2020, và định hướng đến năm 2030.

Từ khóa: nguồn nhân lực, lao động – việc làm, tái cấu trúc nguồn nhân lực

Tải bài viết