Một số suy nghĩ ban đầu về nghiên cứu vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam hiện nay

21/12/2020

VƯƠNG HỒNG HÀ

Tóm tắt: Nguồn nhân lực không những đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, mà còn có ý nghĩa trong việc giải quyết các vấn đề xã hội như bất bình đẳng, đói nghèo, môi trường và sự tiến bộ về mọi mặt của xã hội. Trong các kỳ Đại hội Đảng, vấn đề xây dựng và phát triển nguồn nhân lực được coi là yếu tố quyết định sự phát triển ổn định và bền vững đất nước. Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

 Bài viết trình bày tầm quan trọng, vai trò và sự cần thiết của phát triển nguồn nhân lực góp phần xây dựng cơ sở lý luận về vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ cũng như đóng góp cho lý luận xã hội học trong các điều kiện cụ thể ở Việt Nam.

Tải bài viết