Bản sắc văn hóa Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay

21/12/2020

MAI VĂN HAI

Tóm tắt: Bản sắc dân tộc là vấn đề cốt lõi của mọi nền văn hóa. Trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta đã xác định xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi từ xã hội nông nghiệp cổ truyền sang xã hội công nghiệp và hiện đại, đồng thời lại chịu sự tác động của tiến trình toàn cầu hóa, nên trong đời sống hiện thực lại đang nảy sinh không ít các vấn đề về văn hóa-xã hội, làm nhiều người cảm thấy lo lắng. Bài viết phân tích khái niệm bản sắc văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam trong truyền thống đến bối cảnh hội nhập quốc tế, bài viết góp phần giả đáp những lo ngại trên, đồng thời nhấn mạnh

Dựa vào một số căn cứ thực tế trong thời gian gần đây, bài viết mong muốn góp phần giải đáp những lo ngại đó, đồng thời nhấn mạnh, bản sắc văn hoá Việt Nam không hề mờ nhạt trong quá trình toàn cầu hoá như một số người có thể nghĩ, nhưng nó mạnh mẽ trong khi thay đổi, lấy hình thái mới trong một giai đoạn lịch sử mới.

Từ khóa: văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam, biến đổi văn hóa

Tải bài viết