Phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế cộng đồng

21/12/2020

TRẦN THỊ XUÂN LAN

Tóm tắt: Dưới tác động tích cực của những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, gia đình trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất nông nghiệp, quyền chủ động sản xuất của các hộ nông dân ngày càng được khẳng định và đảm bảo. Cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động đã thúc đẩy phụ nữ tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống gia đình và nhờ vậy mà phát triển kinh tế cộng đồng nông thôn. Như vậy, trong khi phát huy vai trò lao động cho kinh tế hộ gia đình thì tựu trung lại, phụ nữ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng rất đáng kể ở nông thôn hiện nay.

Bài viết tìm hiểu vai trò của phụ nữ nông thôn tham gia phát triển kinh tế tại cộng đồng với hai vai trò chính: huy động vốn để sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, liên kết trong sản xuất kinh doanh. Qua phân tích dữ liệu nghiên cứu trường hợp tại huyện Thường Tín và Thạch Thất (Hà Nội) năm 2011 với mẫu khảo sát là 380 người (160 nam và 220 nữ), bài viết cho thấy vai trò ngày càng tăng của phụ nữ trong phát triển cộng đồng ở khu vực nông thôn.

Từ khóa: nông thôn, phụ nữ nông thôn, vai trò phụ nữ nông thôn, kinh tế cộng đồng

Tải bài viết