Nghiên cứu về hợp tác công-tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

21/12/2020

NGÔ NGỌC THẮNG

Tóm tắt: Quan hệ đối tác Công-Tư (PPP) được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để Nhà nước có được cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ lợi ích công và phát triển kinh tế-xã hội. Tầm quan trọng này đã được khẳng định không chỉ ở các nước châu Âu mà còn cả ở các nước ASEAN và nhiều nước khác trên thế giới. Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá rằng chính các nước đang phát triển là những nước sử dụng nhiều nhất PPP, coi đây là các công cụ cải cách quan trọng lĩnh vực quản lý công.

Bài viết phân tích và tìm hiểu mối quan hệ hợp tác công - tư trên ba phương diện: khoa học, thực tiễn và thể chế-chính sách, coi đây là một vấn đề mới và cấp thiết cần được nghiên cứu trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế như hiện nay.

Từ khóa: hợp tác công-tư, quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế

Tải bài viết