Tầng lớp trung lưu và một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu giai tầng này ở Việt Nam

21/12/2020

TRẦN THỊ MINH NGỌC

Tóm tắt: Tầng lớp trung lưu ở nhiều nước trên thế giới có ảnh hưởng rất lớn đến các mặt của đời sống xã hội với nhiều mức độ, chiều cạnh khác nhau, từ kinh tế cho đến chính trị, văn hóa, xã hội. Bài viết trình bày khái niệm tầng lớp trung lưu và cách tiếp cận trong nghiên cứu tầng lớp trung lưu. Bài viết cũng cung cấp cách nhìn tổng quát về tầng lớp trung lưu trên thế giới hiện nay, từ đó luận bàn về triển vọng nghiên cứu vị thế, vai trò, xu hướng vận động, những tác động của tầng lớp trung lưu đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: phân tầng xã hội, tầng lớp trung lưu, phát triển xã hội, quản lý sự phát triển xã hội

Tải bài viết