Vài nét về nhóm lao động di cư tự do nông thôn – đô thị trong vai trò hỗ trợ kinh tế gia đình

21/12/2020

Trần Nguyệt Minh Thu

Tóm tắt:

Kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình là quyết định di cư kinh tế. Bài viết đã phác thảo những nét cơ bản về nhóm lao động di cư tự do nông thôn – đô thị dựa trên phân tích các yếu  tố kinh tế tác động đến hộ gia đình và cộng đồng nơi đi. Mức thu nhập của người di cư tại thành phố là lý do chính cho những quyết định di cư. Tiền chuyển về đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho cộng động đồng, giúp nâng cao đời sống kinh tế của hộ gia đình. Nguồn tiền chuyển về đóng góp cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Có thể nói, di cư đã góp phần làm giảm đi những khác biệt về kinh tế cũng như khác biệt trong lối sống đô thị - nông thôn.

Tải bài viết