Một số định hướng chiến lược trong phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

21/12/2020

Ngô Viết Nam Sơn

Tóm tắt: Bài viết phân tích hai vấn đề lớn tại nhiều đô thị mới đã và đang phát triển tại Việt Nam tiềm ẩn mối lo ngại sâu sắc cho việc phát triển bền vững về xã hội và môi trường, đó là nguy cơ biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng đô thị kém và chưa có biện pháp giải quyết. Bài viết cũng giới thiệu một số nguyên tắc chiến lược quan trọng, được minh họa bởi một số dự án quy hoạch tại Việt Nam và các kinh nghiệm quốc tế tương ứng, cũng như tại các nước tiên tiến, để làm cơ sở cho các quyết định về thiết kế và quản lý đô thị phù hợp để đối phó với hai vấn đế này.

Tải bài viết