Bảo trợ xã hội ở Việt Nam: Khái niệm, thực trạng và giải pháp

21/12/2020

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắt: Bảo trợ xã hội là khái niệm được sử dụng khá phổ biến nhưng khác nhau ở từng quốc gia. Ở Việt Nam, khái niệm này gần với nội dung trợ giúp xã hội, được xem như “phao cứu sinh” nhằm hỗ trợ cho các thành viên trong xã hội không bị rơi vào hoàn cảnh bần cùng hóa. Từ việc xem xét một số định nghĩa về bảo trợ xã hội của các tổ chức quốc tế, bài viết đi sâu phân tích thực trạng các hoạt động bảo trợ xã hội dưới các hình thực trợ giúp thường xuyên và đột xuất, trợ cấp cho người nghèo và người có công ở Việt Nam và các nhóm yếu thế khác. Những nguy cơ, rủi ro kinh tế và xã hội ngày càng có xu hướng tăng như khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,… đang làm tăng tính dễ bị tổn thương của các nhóm yếu thế chưc được bảo trợ, đặc biệt khi bất bình đẳng và phân hóa xã hội ngày càng lớn. Bài viết nhận định rằng với mục tiêu đến năm 2020, hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam sẽ che phủ khắp toàn dân, hướng vào mục tiêu quyền con người, đặc biệt là quyền không bị phân biệt đối xử, và bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội, bảo trợ xã hội đứng trước một yêu cầu cấp bách là phải nhanh chóng hoàn thiện chất lượng, đa dạng hóa hoạt động, tăng độ che phủ và đảm bảo tính bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.

Từ khóa: an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, trợ cấp xã hội

Tải bài viết