Lý thuyết xã hội học vĩ mô về cấu trúc xã hội của Peter Blau

21/12/2020

LÊ NGỌC HÙNG

Tóm tắt: Peter Blau là nhà xã hội học xây dựng những lý thuyết nổi tiếng trong đó có cấu trúc xã hội vĩ mô từ những sự kiện thực hoặc được kiểm nghiệm bằng những những số liệu. Ông phân biệt hai loại cấu trúc: cấu trúc xã hội vi mô (bao gồm các cá nhân tương tác với nhau tạo thành) và cấu trúc xã hội vĩ mô (bao gồm các nhóm tương tác với nhau tạo thành).  Lý thuyết xã hội học vĩ mô về cấu trúc xã hội của Peter Blau là một hệ thống các khái niệm được trình bày dưới dạng các giả định, các định lý và các định đề, hệ quả gắn kết logic chặt chẽ với nhau theo kiểu diễn dịch dùng để giải thích tác động của các biến cấu trúc đối với các mối quan hệ xã hội giữa các nhóm, các tầng lớp và các cộng đồng trong xã hội.

Tải bài viết