Vấn đề nghề phụ và cơ cấu nghề nghiệp xã hội

21/12/2020

Vũ Mạnh Lợi

Tóm tắt: Sử dụng số liệu của Khảo sát mức sống dân cư năm 2008 (VHLSS 2008) và 2010 (VHLSS 2010) do Tổng cục Thống kê thực hiện, tác giả đi sâu phân tích tác động của nghề phụ đối với cơ cấu phân tầng dựa trên nghề chính. Theo số liệu của VHLSS 2008 và VHLSS 2010, có đến gần một nửa (40% năm 2008 và 45% năm 2010) những người đang có việc làm ở hai cuộc điều tra này là có ít nhất hai nghề, một nghề chính làm nhiều thời gian nhất, và một nghề thứ hai làm ít thời gian hơn.

Kết quả phân tích đa biến đối với một chiều cạnh quan trọng của địa vị kinh tế là mức chi tiêu cho thấy cơ cấu nhân khẩu học xã hội (giới tính và tuổi) và học vấn có tác động tới mức chi tiêu độc lập với tác động của cơ cấu phân tầng dựa trên nghề chính. Các khác biệt xã hội theo khu vực kinh tế, theo thành thị-nông thôn, và theo vùng cũng đáng kể. Nói cách khác, nghề nghiệp chính chỉ là một trong một số yếu tố quan trọng tác động đến việc phân phối tài nguyên kinh tế. Việc nghề phụ cũng có tác động quan trọng và độc lập với tác động của nghề chính cho thấy một mô hình phân tầng xã hội dựa trên nghề nghiệp ở Việt Nam không thể không tính đến nghề phụ.

Từ khóa: lao động – việc làm, nghề phụ

Tải bài viết