Bàn về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam

21/12/2020

Vũ Mạnh Lợi

Tóm tắt: Bài viết thảo luận các vấn đề lý luận của mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội và những hàm ý đối với Việt Nam. Điểm lại các nghiên cứu về đề tài này trên thế giới và các nghiên cứu trong nước, tác giả phân loại ba cách tiếp cận chính đối với mô hình phát triển xã hội, bao gồm: 1) mô hình phát triển xã hội xét từ góc độ quan hệ với thị trường và nhà nước, theo đó xã hội tổng thể bao gồm 3 trụ cột là "kinh tế thị trường", "nhà nước pháp quyền" và "xã hội dân sự"; 2) cách tiếp cận từ góc độ cách thức phân phối của cải của toàn xã hội như các mô hình nhà nước phúc lợi ở các nước phương Tây; và 3) cách tiếp cận liệt kê các lĩnh vực quan trọng của phát triển xã hội, nội dung và vai trò của chúng đối với phát triển xã hội, chỉ ra nhà nước và các chủ thể có liên quan khác cần làm gì, khi nào, ở đâu, và sử dụng nguồn lực gì. Tác giả cũng dành nhiều thảo luận cho chủ đề về mô hình quản lý sự phát triển xã hội, những đặc điểm của quản trị tốt và quản trị tồi. Phần bàn luận và kết luận có nhiều ý kiến liên hệ với thực tế phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: phát triển xã hội, quản lý sự phát triển xã hội

Tải bài viết