Hội nhập quốc tế của nghiên cứu xã hội ở Việt Nam: Một phân tích và tự sự

21/12/2020

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Ngay từ đầu thời kỳ Đổi mới, câu chuyện hội nhập quốc tế của khoa học xã hội Việt Nam đã được đặt ra sôi động. Nhưng 25 năm Đổi mới đã qua mà câu chuyện này lại được đề cập khẩn thiết hơn ngày trước. Tại sao? Bài viết xuất phát từ một tham luận trong Hội thảo “Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về nghiên cứu khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020”, thuộc Chương trình hợp tác liên Bộ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Khoa học và công nghệ, tổ chức tại Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ ngày 27/10/2011 ở TPHCM. Như tiêu đề cho thấy, bài viết có chỗ là một sự phân tích, nhiều chỗ là tự sự nhân học và xã hội học.

Viện Xã hội học là một trong số ít đơn vị nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam đã đi tiên phong trong hợp tác quốc tế và đã gặt hái nhiều thành công. Do đó, bài viết này dường như cũng thích hợp đối với số chuyên đề kỷ niệm 30 năm Tạp chí Xã hội học, gương mặt của Viện Xã hội học và của ngành xã hội học Việt Nam.

Từ khóa: xã hội học, nghiên cứu xã hội, hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế

Tải bài viết