Luật Người cao tuổi: Thực tiễn triển khai sau 8 năm ban hành

27/10/2020

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Tóm tắt: Luật Người cao tuổi được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009, Luật đã quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc, trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi. Sự ra đời của Luật Người cao tuổi đã tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy hoạt động trợ giúp người cao tuổi diễn ra thuận lợi hơn, thường xuyên và sâu rộng hơn. Bài viết này đưa ra những phân tích, luận giải sâu sắc về thực tiễn công tác triển khai Luật Người cao tuổi sau khi ban hành; tổng kết những kết quả và kinh nghiệm sau 8 năm Luật ban hành (2009-2017).

Từ khóa: người cao tuổi, luật người cao tuổi, trợ giúp người cao tuổi

Tải bài viết