Quan hệ xã hội và vốn xã hội: Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc

21/12/2020

NGUYỄN QUÝ THANH

CAO THỊ HẢI BẮC

Tóm tắt: Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa các mạng lưới xã hội của hai nước, hai tác giả nêu rõ cách người dân hai nước sử dụng vốn xã hội của họ. Các vốn xã hội từ quan hệ gia đình và họ hàng đóng vai trò quan trọng, được người dân Việt Nam và Hàn Quốc sử dụng trong nhiều quan hệ xã hội. Việc nghiên cứu so sánh về những chủ đề khác nhau giữa Việt Nam và Hàn Quốc để tìm ra những bài học là cần thiết. Bài viết tập trung so sánh tổng quát về quy mô và đặc tính quan hệ xã hội và vốn xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc. Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là quy mô mạng lưới quan hệ xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc như thế nào? Các quan hệ xã hội và vốn xã hội của người Việt và người Hàn có đặc tính ra sao? Bằng việc khảo sát, phân tích một số nghiên cứu đi trước so sánh với những kết quả nghiên cứu mới nhất, bài viết sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

Từ khóa: vốn xã hội, quan hệ xã hội, Hàn Quốc, mạng lưới xã hội

Tải bài viết