Ruộng đất, nông dân và mấy vấn đề phát triển nông thôn

21/12/2020

BÙI MINH

BẾ QUỲNH NGA

ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

Tóm tắt: Sau khoảng hai thập niên kể từ khi bắt đầu Đổi mới, Việt Nam lại phải đối mặt với vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn. Một số vấn đề xã hội nông thôn như sản xuất quy mô nhỏ của nông dân, những hạn chế của chính sách đất đai tính trên đầu người, sự khác biệt về dân số nông thôn v.v.... không ngừng thu hút sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách và các nhà  nghiên cứu.

Sử dụng dữ liệu từ Điều tra Nông dân (2009 - 2010), các tác giả thảo luận những vấn đề liên quan đến cơ cấu đất đai, phân biệt nông dân, xã hội nông dân quy mô nhỏ và phát triển nông thôn. Theo các tác giả, phát triển xã hội nông nghiệp và nông thôn tại Việt Nam phụ thuộc rất nhiều về mức độ chuyển đổi cơ cấu lao động và đất đai, theo hướng bãi bỏ chế độ làm nông nghiệp quy mô nhỏ hiện tại.

Từ khóa: nông thôn, ruộng đất, nông dân, cơ cấu lau động, đất đai

Tải bài viết