Một số vấn đề xã hội bức thiết đối với thiết chế hôn nhân và gia đình việt nam hiện nay

21/12/2020

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Tóm tắt: Thiết chế xã hội Việt Nam trong đó có thiết chế hôn nhân và gia đình đã và đang có nhiều biến đổi do quá trình hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, rất nhiều các văn bản pháp lý liên quan đến thiết chế hôn nhân và gia đình đã ra đời và hoàn thiện. Bài viết tìm hiểu những bất cập trong thiết chế hôn nhân và gia đình Việt Nam  để đề xuất các giải pháp hoàn thiện và phát huy hiệu quả thiết chế hôn nhân và gia đình. Bài viết được chia làm ba phần chính: khái niệm thiết chế hôn nhân và gia đình, những vấn đề của thiết chế hôn nhân và gia đình Việt Nam mười năm gần đây, nhận xét về thiết chế hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay và giai đoạn sắp tới.

Tải bài viết