Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân việt nam

21/12/2020

NGUYỄN DANH SƠN

Tóm tắt: Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, do vậy, sự phát triển kinh tế và xã hội cũng đang chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Chính phủ Việt Nam đã có chương trình đối phó với các tác động này, trong đó bảo đảm an sinh xã hội được coi là một trong 3 mục tiêu đồng thời cũng là trọng tâm của quản lý, điều hành của tất cả các cấp quản lý từ trung ương tới cơ sở.

Bài viết đề cập tới hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân ở Việt Nam dưới tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, tập trung vào 2 vấn đề: 1. Nông dân Việt Nam trước những khó khăn, cú sốc về kinh tế và xã hội từ khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và biến đổi khí hậu; và 2. Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân ở Việt Nam.

Từ khóa: nông dân, an sinh xã hội, an sinh xã hội cho người nông dân

Tải bài viết