Vốn xã hội trong quản lý và phát triển nông thôn nước ta hiện nay

21/12/2020

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

Tóm tắt: Nghiên cứu về vốn xã hội ở Việt Nam dù không còn là một chủ đề mới mẻ nhưng từ các kết quả nghiên cứu đề xuất việc vận dụng phát huy vai trò của vốn xã hội trong quản lý và phát triển xã hội thì vẫn còn mang tính thời sự. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vốn xã hội có vai trò và tiềm năng lớn trong phát triển và điều này đã được kiểm chứng ở phạm vi toàn cầu (đối với các quốc gia phát triển).

Quản lý và phát triển xã hội nông thôn với mục đích là đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững về mọi mặt của đời sống của cộng đồng cư dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Bài viết đề cập đến vai trò của vốn xã hội ở khu vực nông thôn ở một số nội dung: Vốn xã hội trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; Vốn xã hội duy trì ổn định, trật tự xã hội; Vốn xã hội tham gia bảo vệ môi trường; Vốn xã hội phát triển cộng đồng nông thôn là hoàn toàn phù hợp với mục đích trong quản lý và phát triển nông thôn và cũng rất gần với các mục tiêu, định hướng trong mô hình phát triển nông thôn mới hiện đang triển khai trên phạm vi cả nước.

Do đó, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam hiện nay nói chung và đặc biệt là khu vực nông thôn nói riêng, việc nghiên cứu và phát huy vai trò của yếu tố này trong các chương trình, chiến lược phát triển dựa trên cộng đồng là một giải pháp hữu hiệu hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Từ khóa: nông thôn, vốn xã hội, quản lý xã hội, phát triển bền vững

Tải bài viết