Vai trò và những đóng góp chủ yếu của các tổ chức xã hội tự nguyện trong xây dựng nông thôn mới ở việt nam hiện nay

21/12/2020

DƯƠNG CHÍ THIỆN

Tóm tắt: Những đóng góp to lớn và quan trọng của các Tổ chức xã hội tự nguyện vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, nhất là xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hiện nay là một trong những mục đích hoạt động của các Tổ chức xã hội tự nguyện ở Việt Nam. Tùy theo mục đích, nội dung hoạt động, qui mô, nguồn lực ... của từng Tổ chức xã hội tự nguyện khác nhau, mà mỗi Tổ chức xã hội tự nguyện có những đóng góp cụ thể nhất định vào xây dựng nông thôn mới nói chung. Tuy nhiên, còn ít các  nghiên cứu và đánh giá đúng vai trò và những đóng góp to lớn của các Tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Bài viết nhằm điểm lại một số thành tựu mà các Tổ chức xã hội tự nguyện đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam những năm gần đây.

Từ khóa: nông thôn, tổ chức xã hội tự nguyện, xây dựng nông thôn mới

Tải bài viết