Tác động của di dân thanh niên đến khu vực phi chính thức tại Hà Nội trong phát triển kinh tế - xã hội tại nơi đi và nơi đến

21/12/2020

Lưu Bích Ngọc

Tóm tắt: Bài viết phân tích tác động hai chiều của di dân thanh niên đến làm việc trong khu vực phi chính thức ở Hà nội. Tại nơi đến, tác động tích cực là làm cân bằng giá cả lao động trình độ thấp ở thị trường lao động đô thị và góp phần phát triển kinh tế thủ đô. Tác động tiêu cực tại nơi đến là góp phần làm tăng tệ nạn xã hội hoặc chính là những người chịu tác động của tệ nạn xã hôi. Tại nơi đi, tác động tích cực nhất của việc di cư là nguồn tiền gửi về gia đình góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện bộ mặt làng xã ở nông thôn. Tuy nhiên, lối sống không phù hợp du nhập từ đô thị đã phá vỡ những giá trị văn hóa truyền thống của làng quê. Cần tìm ra các biện pháp quản lý, giúp đỡ để phát huy tác động tích cực và giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực của di dân là nhiệm vụ cấp bách của các nhà quản lý xã hội.

Tải bài viết