Giải pháp đổi mới công tác xã hội ở việt nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

21/12/2020

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Tóm tắt: Bài viết chỉ ra một số cơ hội và thách thức cùng với những giải pháp nhằm phát triển CTXH tại Việt Nam. Các phân tích đều dựa trên kết quả khảo sát năm 2010 của đề tài “Đổi mới Công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Bang Nga)”, với 4 nhóm đối tượng: cán bộ CTXH, người dân thụ hưởng/sử dụng dịch vụ, giảng viên CTXH và sinh viên, tại 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp mang tính hệ thống được đề cập trong bài viết này bao gồm: hệ thống chính sách, nhận thức xã hội, đội ngũ cán bộ nhân viên, hoạt động đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế.

Tải bài viết