Tham gia hoạt động kinh tế của người di cư tại thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2020

Ngô Thị Kim Dung

Tóm tắt: Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đòi hỏi nguồn nhân lực bổ sung đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Người di cư đến các đô thị lớn với mục đích tìm kiếm việc làm và cơ hội làm ăn không chỉ cho bản thân mình mà còn là chiến lược quan trọng của hộ gia đình tại quê quán. Bài viết tìm hiểu sự hội nhập của người dân nhập cư vào thành phố Hồ Chí Minh trên một số khía cạnh: khả năng tìm được việc làm, gia nhập vào thị trường lao động của người nhập cư và thu nhập của họ. Kết quả cho thấy, người nhập cư nhanh chóng tìm được việc làm, nhất là trong khu vực kinh tế phi chính thức, kinh tế tư nhân, gia đình. Những người có trình độ học vấn cao, có trình độ chuyên môn kiếm được việc làm ổn định, thu nhập cao hơn và làm việc nhiều trong khu vực kinh tế chính thức. Xóa bỏ điều kiện có hộ khẩu thường trú để xét tuyển và ký hợp đồng, cung cấp thông tin chính thức về việc làm và nhu cầu việc làm cho các địa phương là một số giải pháp tác giả đề xuất để tạo điều kiện tốt hơn cho lao động di cư

Tải bài viết

 

Các tin cũ hơn.............................