Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong xây dựng nông thôn mới

21/12/2020

BÙI TẤT THẮNG

Tóm tắt: Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, việc chuyển đổi toàn bộ cơ cấu kinh tế cũng như cơ cấu lao động ở nông thôn được xem như một trong các vấn đề quan trọng cần nghiên cứu. Bài viết trình bày một phân tích vĩ mô về chuyển đổi cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, với những đặc trưng của nền nông nghiệp và sự biến đổi dân số cụ thể trong nước. Bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hương tạo thuận lợi cho Chương trình Xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, bao gồm phát triển các chính sách đặc biệt cho nông nghiệp, xem xét các tiêu chí phân bố cơ cấu lao động làm việc trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh lực lương lao động được đào tạo và có kỹ năng.

Từ khóa: nông thôn, xây dựng nông thôn mới, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động

Tải bài viết

 

 

Các tin cũ hơn.............................