Mạng lưới tổ chức phi chính thức ở nông thôn trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay (Qua tư liệu làng xã Tam Sơn, Bắc Ninh)

21/12/2020

MAI VĂN HAI

NGÔ THỊ THANH QUÝ

Tóm tắt: Dựa vào những tư liệu điều tra xã hội học ở làng Tam Sơn (thuộc xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh) trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2010, bài viết khảo sát, thống kê và phân loại các loại hình tổ chức khác nhau, đánh giá mức độ tham gia, cũng như ý nghĩa của việc tham gia của người dân vào trong mạng lưới các tổ chức phi chính thức ở nông thôn hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với hầu hết đân làng, các mạng lưới xã hội này đóng vai trò quan trọng đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Đối với các cán bộ quản lý nhà nước, những mạng lưới xã hội này tạo ra các điều kiện dễ chịu cho họ truyền tải các chính sách, chỉ đạo đến các nhóm xã hội khác nhau. Đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay - khi mà cả thế giới đang hình thành một thị trường thống nhất, một sự lưu thông tự do của hàng hóa, của phổ biến thông tin, sự hình thành văn hóa chung, các loại hàng hóa tiêu dùng hàng loạt (như mốt, thể thao, du lịch, thức ăn nhanh, văn hóa đại chúng…), thì sự hình thành và phát triển của mạng lưới tổ chức phi chính thức như đã nêu chứng tỏ bản sắc văn hóa của làng Việt không bị mất đi, mà luôn được duy trì và tái tạo trong những hoàn cảnh mới. Sự liên kết giữa các thành viên trong mạng lưới tổ chức phi chính thức trên đây là luận cứ khoa học để đề ra và áp dụng các chính sách và giải pháp phát triển trong Chiến lược xây dựng nông thôn mới hiện nay, mà cụ thể ở đây là chính sách cho vay vốn tín dụng theo nhóm, việc dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất, việc đầu tư kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới trên đồng ruộng…

Từ khóa: nông thôn, mạng lưới tổ chức phi chính thức, mạng lưới xã hội, vốn xã hội

Tải bài viết